Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Základní pojmy

 

Zasílatel je Jiří Kratochvíl echotrade, IČ 12941905, se sídlem Na Kopci 166, Velké Poříčí, PSČ 549 32, dále jen „Zasílatel“, Dopravce (případně také Doručovatel)

 

Příkazce je subjekt, který uzavřel se Zasílatelem Zasílatelskou smlouvu, případně jinou smlouvu související s přepravou Zásilek.

Příjemce je subjekt, který je na Zásilce označen jako Příjemce“ či jiný subjekt oprávněný Zásilku převzít.

 

Zásilka je věc určená k přepravě.

 

Zasílatelská smlouva je smlouva uzavřená mezi Zasílatelem a Příkazcem písemnou, nebo jinou formou na základě ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), související s obstaráním přepravy věci.

 

Registrací Zasílatel a Příkazce potvrzují skutečnosti podstatné pro opakované uzavírání Zasílatelských smluv.

 

Místo doručení je adresa Příjemce uvedená na přepravním štítku, případně jiná adresa, kterou si Příjemce nebo Příkazce v průběhu přepravy v souladu s těmito Podmínkami určil.

 

Reklamační řád je součástí těchto Podmínek a upravuje
postup pro uplatnění a vyřízení reklamace při ztrátě nebo
poškození Zásilky.


Webové stránky Zasílatele jsou stránky na adrese
www.nekradem.cz, popřípadě jiné webové stránky zasílatele.

 

Podmínky přepravy

 

Zásilky vyloučené z přepravy:

Příkazce je povinen dodržovat zákonná omezení týkající se nelegálních zásilek, nebezpečných zásilek a zásilek zboží podléhajícího spotřební dani, případně zboží s jiným zákonným omezením. Další omezení se týká zásilek nevhodných pro přepravu, jako jsou například živý organismus či materiál (například zvířata a rostliny, lidské či zvířecí orgány a ostatky, zmrazené či rychle se kazící potraviny), zboží křehké nebo zboží vyžadující speciální péči nebo podmínky, aby nedošlo k jeho poškození a jiné nevhodné obsahy zásilek.

Takovéto zboží je zakázáno odesílat.

Zjistí-li Zasílatel že Příkazce zaslal zboží vyloučené z přepravy smlouva mezi nimi uzavřená pozbývá platnosti a Příkazce je povinen uhradit škodu způsobenou Zasílateli. Věc vyloučenou z přepravy předá Zasílatel zpět k Příkazci.

 

 

Zasilatel má oznamovací povinnost u zásilek, které obsahují nelegální návykové látky, zbraně, nebezpečné látky, padělky, nezákonné materiály či věci které porušující celní předpisy. Takovéto zboží předá Zasílatel neprodleně věcně a místně příslušným státním orgánům a poskytne jim nezbytnou součinnost.

 

Příkazce nemá právo na náhradu škody, u věci u kterých vzniká Zasilateli oznamovací povinnost.

 

Zasílatel využívá k přepravě zásilek také služeb jiných zasílatelů. Příkazce je povinen dodržovat všeobecné podmínky těchto zasilatelů účastnících se přepravy zásilky.

 

Zasílatel se dozví cenu za přepravu zásilky po vyplnění správných a úplných údajů o zásilce, výše pojištění, odesílateli a příjemci.

 

Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, musí příkazce uhradit cenu přepravy před předáním zásilky k přepravě.

 

Neposkytne-li příkazce zasílateli správné údaje o obsahu zásilky a o všech skutečnostech potřebných k uzavření smlouvy o přepravě, nahradí škodu, která zasílateli vznikne porušením této povinnosti.

 

Zasílatel si také nárokuje smluvní pokutu, pokud Příkazce zadá špatné rozměry či váhu nebo jiné skutečnosti, které jsou nezbytné pro bezpečné přepravení zásilky. Smluvní pokuta bude odpovídat dvojnásobku ceny přepravované zásilky.

 

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká Příkazci povinnost uhradit škodu, která Zasílateli vznikla kvůli špatně zadaný údajům o obsahu zásilky a o všech potřebných skutečnostech k uzavření smlouvy o přepravě.

 

Dopravce má k zásilce, dokud s ní může nakládat, zástavní právo k zajištění dluhů vyplývajících ze smlouvy.

 

Zasílatelská smlouva může být uzavřena vyplněním veškerých potřebných údajů o zásilce na webu zasílatele a uhrazením ceny za dopravu zásilky. Pokud se zasílatel a příkazce písemně dohodli jinak, je možný i jiný způsob vzniku zasílatelské smlouvy.

 

Označení Zásilek a data k Zásilkám:
Příkazce (či jím určený subjekt) je povinen opatřit Zásilky předané Zasílateli k obstarání přepravy na straně s největší plochou řádně čitelným přepravním štítkem nebo štítky, generovanými z aplikace nebo softwaru spravovaného Zasílatelem. Štítek nebo štítky musí být nalepeny či jinak řádně připevněny k zásilce, aby nedošlo k jejich poškození či ztrátě v průběhu přepravy.

 

Převzetí zásilky k obstarání přepravy:
Vyzvednutí Zásilky na místě určeném Příkazcem, nebo odevzdá Příkazce Zásilku určenou k obstarání přepravy Zasílateli na příslušném depu Zasílatele.

 

Doručení zásilky:
Zasílatel obstará doručení Zásilky na adresu Místa doručení, a to k prvním uzamykatelným dveřím Místa doručení.
Doba přepravy a čas doručení uváděné Zasílatelem jsou pouze informativní. Zasílatel neodpovídá za případné škody vzniklé Příkazci z důvodu nedodržení orientačních časů.

 

Odpovědnost Zasílatele a Příkazce za ztrátu a škodu
na Zásilce:
Zasílatel odpovídá za skutečnou škodu vzniklou na
přepravované Zásilce maximálně však do výše pojistného, nejvýše do 25 000 Kč, jestliže si Příkazce u Zasílatele nesjednal rozšířené krytí. V takovém případě Zasílatel odpovídá až do hodnoty sjednané mezi Příkazcem a Zasílatelem, přičemž takové rozšířené krytí je Zasílatelem zpoplatněno dle aktuálních ceníků.

Příkazce odpovídá za škodu v případě zaslání Zásilky vyloučené z přepravy, nebo špatně či nedostatečně zabalené zásilky.

 

Zasílatel odpovídá za skutečnou škodu vzniklou během přepravy zásilky. Zasílatel hradí škodu na zásilce jen v případě, že byla způsobena během přepravy a nebylo možné ji odvrátit. Pokud během přepravy došlo k poškození zásilky z důvodu nedostatečně zabalené zásilky tak za tuto škodu nenese Zasílatel odpovědnost. Odpovědnost za škodu vzniklou během dopravy způsobenou nedostatečným zabalením zásilky přechází na Příkazce.  Příkazce rovněž odpovídá za škodu vzniklou na zásilce která je vyloučena z přepravy.

 

Ochrana osobních údajů:

V rámci poskytování Zasílatelských služeb v souladu s těmito Podmínkami vystupuje Zasílatel jako správce osobních údajů ve smyslu čl. 4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) Příkazců a Příjemců Zásilek, které jsou nezbytné pro řádné plnění závazků plynoucích Zasílateli ze Zasílatelských smluv.
Osobními údaji jsou jakékoliv údaje o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, konkrétně osobní údaje nezbytné plnění Zasílatelských služeb, kterými jsou zejména: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail Příkazce či Příjemce.

Osobní údaje budou zpracovány Zasílatelem a nebo jakoukoliv třetí stranou podílející se na poskytování Zasílatelských služeb, a to v nezbytném rozsahu a pouze pro účely související s plněním Zasílatelských služeb,
zejména k:
• Řádnému provedení přepravních služeb, sledování
zásilek, oznámení o doručení Příjemci a úpravě podmínek pro doručení Zásilky
• Provedení celních formalit a kontrol embarga
• Poskytnutí potvrzení o doručení
• Správě žádosti Příkazce o informace o stavu doručení
Zásilky

 

Bezpečnost a důvěrnost osobních údajů:
Zasílatel se zavazuje přijmout veškerá opatření nezbytná k zachování integrity, dostupnosti a důvěrnosti osobních údajů.

Zasílatel se zejména zavazuje zavést technické a organizační opatření potřebná k zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti a důvěrnosti.

Příkazce akceptací těchto Podmínek poskytuje Zasílateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které Zasílateli poskytl, ke zpracování za účelem zajištění Zasílatelských služeb a také zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ze strany Zasílatele ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Takto poskytnutý souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Závěrečná ustanovení:
Právní vztahy mezi Zasílatelem a Příkazcem neupravené těmito Podmínkami se řídí právním řádem České republiky, tj. především příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Jakékoli změny smluvního vztahu mezi Příkazcem a Zasílatelem, které by odporovaly ustanovením těchto Podmínek, musí být provedeny formou písemné Rámcové Zasílatelské smlouvy, která bude za Zasílatele podepsána k tomuto úkonu oprávněným zástupcem.

Zasílatel je oprávněn provést změnu Podmínek nebo ceníků, v takovém případě je povinen seznámit s ní Příkazce prostřednictvím zveřejnění na webových stránkách, či zasláním na e-mailovou adresu Příkazce, která je Zasílateli známá, a to s dostatečným časovým předstihem před datem účinnosti takové změny.
Příkazce je povinen dostatečně často sledovat uvedené webové stránky a seznamovat se s uvedenými změnami.

 

Reklamační řád
1. Odpovědnost za ztrátu, poškození a zpoždění
1.1 Zasílatel odpovídá Příkazci za škodu vzniklou na
Zásilce, jež vznikla po jejím převzetí k obstarání
přepravy až do jejího vydání Příjemci. Zasílatel
odpovídá pouze za škodu skutečnou, vzniklou na
Zásilce, nikoliv za jakoukoliv jinou složku škody, jako je
například případný ušlý zisk, sankce za prodlení,
smluvní pokuty, penále, nároky třetích osob či závazky
Příkazce vzniklé vůči třetím osobám, nemajetkové
újmy, či další následné škody. Právo na náhradu škody
nelze postoupit na třetí osobu.
1.2 Skutečnou škodou se rozumí to, oč se zmenšila
hodnota přepravovaného zboží Příkazce v důsledku
škodné události zaviněné Zasílatelem na přepravované
Zásilce.
1.3 Zasílatel neodpovídá za škody vzniklé na Zásilce v
době od převzetí Zásilky u Příkazce (či jiného
Příkazcem předem určeného subjektu) do jejího vydání
Příjemci, jestliže byly způsobeny:
a. Příkazcem, Příjemcem Zásilky nebo vlastníkem Zásilky,
případně osobami jednajícími v jejich zastoupení,
b. vadou Zásilky, její přirozenou povahou nebo jejím
úbytkem,
c. v souvislosti s tím, že Zásilka je vyloučena z přepravy
dle těchto Podmínek,
d. vadným nebo nedostačujícím obalem Zásilky,
nevhodným způsobem balení, neoznačením Zásilky
přepravním štítkem nebo manipulačními značkami.
e. označením Zásilky více identifikačními štítky,
f. neoznačením Zásilky originálními doplňkovými štítky
Zasílatele „Křehké“ nebo „Neklopit“ v případě, kdy to
povaha Zásilky vyžaduje,
g. v souvislosti s obsahem přepravovaných dokumentů,
h. smazáním dat, ztrátou a nenávratnou ztrátou dat
uložených na magnetických páskách, v souborech či na
jiných úložných médiích, nebo smazáním či
poškozením fotografických obrázků či zvukových
záznamů z důvodu vystavení filmu působení světla,
i. zabavením na základě soudního řízení či jiného jednání
nebo opomenutím jednat ze strany celního úřadu,
státních úřadů či jiných správních orgánů a dodržením
předpisů, rozhodnutí a příkazů vydaných celními,
vládními či regulatorními orgány,
j. jestliže Zasílatel vzniku škody nemohl zabránit ani při
vynaložení odborné péče obvyklé v odvětví
Zasílatelských služeb, zejména škody způsobené tzv.
vyšší mocí.
1.4 Zasílatel na základě přiměřeného úsilí přepraví a doručí
Zásilku podle podmínek doručení v rámci určené
přepravní doby sdělené Příkazci, přičemž taková
přepravní doba a čas doručení nejsou závazné a v
žádném případě nečiní Zasílatele odpovědným za
škodu nebo ztrátu způsobené zpožděním.
1.5 Zasílatel nezaručuje ani nepřebírá jinou odpovědnost,
než jaká je zde v těchto Podmínkách výslovně uvedena.
2. Reklamace
2.1 V případě zjevného poškození nebo ztráty části
Zásilky nebo jejího poškození je nutné Zasílatele
informovat nejpozději v době doručení formou zápisu
do přepravního dokladu Zasílatele.
Nejsou-li poškození nebo ztráta zjevné, bude
doručení Zásilky považováno za evidentní důkaz
skutečnosti, že Příjemce převzal zboží ve stavu, v
jakém je popsáno v dodacím listu.
Nejsou-li poškození nebo ztráta zjevné, musí být
výhrady podány Zasílateli nejpozději do 7 pracovních
dnů od doručení Zásilky a to:
a. nahlášením škody prostřednictvím internetového
rozhraní na webových stránkách Zasílatele, nebo
b. písemně na adresu sídla Zasílatele, kdy tyto musí
být doplněny o přesné, kompletní informace s
patřičným vyčíslením, datovány a podepsány.
Nahlášení škody může provést Příkazce i Příjemce
zásilky. Nahlášení škody není uplatněním nároku na
náhradu škody.
V případě úplné ztráty zásilky se do lhůty pro
nahlášení škody nepočítá doba dohledávání zásilky,
jestliže Příkazce o takové dohledání požádal
Zasílatele do 7 dnů od předpokládaného doručení
Zásilky.
2.2 K uplatnění nároku na náhradu škody je oprávněn
pouze Příkazce.
Příkazce je povinen uplatnit nárok na náhradu škody
nejpozději do 30 kalendářních dnů od data doručení
zásilky (v případě ztráty zásilky data
předpokládaného doručení).
Nárok na náhradu škody vůči Zasílateli Příkazce
uplatní:
a. nahlášením škody prostřednictvím internetového
rozhraní na webových stránkách Zasílatele, nebo
b. písemně na adresu sídla Zasílatele, kdy tyto musí
být doplněny o přesné, kompletní informace s
patřičným vyčíslením, datovány a podepsány
2.3 Pokud Příkazce neuplatní nárok na náhradu škody
řádně a včas, nebo nepodloží důkazy prokazujícími
vznik a výši škody, nenese Zasílatel žádnou
odpovědnost k náhradě škody, s výjimkou případů:
a. kdy Příkazce doloží, že nebylo přiměřeně možné,
aby Zasílatele upozornil nebo uplatnil reklamaci v
uvedené časové lhůtě,
b. kdy Příkazce doloží, že takové upozornění nebo
reklamace byly podány v přiměřené lhůtě, v
takovém případě nemůže Zasílatel vyloučit
odpovědnost.
2.4 K vypršení platnosti práva Příkazce na náhradu škody
od Zasílatele dochází vždy, pokud není do 1 roku od
data doručení (v případě poškození) nebo od
zamýšleného data doručení (v případě ztráty,
nedoručení, chybného doručení) zahájeno soudní
řízení.
2.5 V případě nároku na náhradu škody za poškození
nebo částečnou ztrátu, musí být Příkazce na žádost
Zasílatele schopen předložit Zásilku ke kontrole na
vhodném místě a ve vhodném čase.
2.6 Každý nárok na náhradu škody musí být řádně
zdokumentován podle bodu 3. tohoto Reklamačního
řádu.
2.7 Zasílatel nemá žádnou povinnost jednat na základě
jakékoli reklamace, dokud nejsou zaplaceny všechny
poplatky a další částky a daně související s příslušnou
Zásilkou.
2.8 Zasílatel ukončí reklamační řízení ve lhůtě 30 dnů ode
dne předložení posledního dokladu Příkazcem pro

Všeobecné obchodní podmínky
Reklamační řád
účely posouzení škodní události a určení výše nároku
na náhradu Příkazcem.
2.9 Bude-li reklamace řešena za účasti Policie ČR, pak
může být doba reklamačního řízení uvedená
v předchozí větě prodloužena až do doby ukončení
takového šetření.
2.10 Úhrada jakéhokoli nároku Zasílatelem je považována
za konečné a úplné vyřešení reklamace s tím, že
Zasílatel uhradí uznaný nárok Příkazce do 30 dnů ode
dne, kdy dojde k rozhodnutí o uznání nároku Příkazce
Zasílatelem.
2.11 Případná neplatnost nebo nevymahatelnost
jakéhokoli ustanovení Reklamačního řádu nemá vliv
na jeho ostatní ustanovení.
3. Výše náhrady škody
3.1 Nárok na náhradu škody vůči Zasílateli se uplatňuje
bez DPH, s výjimkou případů, kdy Příkazce není
plátcem DPH, nebo je nahrazována účelná oprava
poškození a DPH je součástí vynaložených nákladů.
3.2 K uplatnění nároku na náhradu škody u nového zboží
je Příkazce povinen přiložit zejména následující
dokumenty, jinak nelze k jeho nároku nadále přihlížet
a nepovažuje se za včas a řádně uplatněný:
a. pořizovací doklad – vyčíslení skutečné škody musí
být doloženo věrohodným daňovým dokladem či
fakturou, za které byly předměty nebo látky tvořící
obsah Zásilky pořízeny,
b. průvodní doklad o obsahu Zásilky (faktura, dodací list,
jiný doklad osvědčující obsah a účel přepravy),
c. fotodokumentaci použitého přepravního obalu,
obsahu a výstelky u všech Zásilek s částečnou
ztrátou nebo poškozením,
d. posudek servisu, opravce či jiné osoby, která
provedla opravu zboží, pokud bylo zboží po škodní
události opravováno, nebo vyžadují-li to okolnosti
případu,
e. ev. další doklady nezbytné k řádnému posouzení
nebo vyčíslení nároku, uvedené na webových
stránkách Zasílatele,
f. z důvodu řádné likvidace může být Příkazce požádán
o doplnění jiných dokladů.
3.3 Je-li možné poškozený obsah Zásilky opravou přivést
do původního stavu, tak je výše opravy rentabilní
max. do 80 % z pořizovací hodnoty nového
zboží. Zasílatel neodpovídá za ostatní náklady
přesahující takto vyčíslenou částku.
3.4 Vyžadují-li to okolnosti případu, může být Příkazce
vyzván k vyčíslení a prodeji využitelných zbytků,
jejichž hodnota ponižuje vzniklou skutečnou škodu
Jestliže to není možné, je Zasílatel oprávněn požádat
Příkazce, aby k okamžiku, kdy Zasílatel uznal škodu
a zavázal se uhradit ji v plném rozsahu hodnoty
Zásilky, převedl na Zasílatele vlastnické právo
k zásilce a umožnil Zasílateli převzetí (svoz)
poškozeného zboží nebo jeho zbytků. Příkazce je
povinen takové žádosti vyhovět.
V případě, že dochází Příkazcem k tvrzené likvidaci
Zásilky, která má být Zasílatelem nahrazena v plném
rozsahu hodnoty, je Zasílatel oprávněn požádat
Příkazce o potvrzení o úplném zničení Zásilky a její
následné ekologické likvidaci. Příkazce je povinen
takové žádosti vyhovět.
3.5 V případě vzniku škody u starší věci (např.
elektronika, výpočetní technika apod.) nebo použité či
opotřebené věci, která je obsahem poškozené
Zásilky, se skutečná hodnota věci v době přepravy
odvíjí od stáří poškozené věci a jejího opotřebení.
Výše náhrady škody bude vypočítána z hodnoty věci
v okamžiku těsně předcházejícímu vzniku škody s
přihlédnutím ke stáří, opotřebovanosti a amortizaci
věci podle příslušných koeficientů pojišťovny
Zasílatele. Zasílatel neodpovídá za škodu přesahující
takto zjištěnou částku.
3.6 U Zásilek obsahujících zboží posílané do opravy
bude jeho pořizovací cena uvedená na prodejním
dokladu přepravovaného zboží vždy snížena o 20 %
a o příslušnou amortizaci.
3.7 U Zásilek obsahujících opravené zboží zasílané z
opravy, bude z pořizovací ceny zboží odečtena jen
amortizace dle amortizačních tabulek. Ustanovení
tohoto odstavce platí, pokud není písemnou dohodou
mezi Příkazcem a Zasílatelem stanoveno jinak.
3.8 V případě, že Příkazce Zasílateli předloží daňový
doklad (fakturu) týkající se pořizovací hodnoty zboží
obsaženého v Zásilce, který bude vystaven
v zahraniční měně, bude pro výpočet výše škody
rozhodný kurz přepočtu této zahraniční měny
vyhlášený Českou národní bankou k prvnímu
pracovnímu dni měsíce, ve kterém došlo k převzetí
Zásilky k přepravě.
4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
V případě, že dojde mezi Zasílatelem a spotřebitelem
ke vzniku sporu ze Zasílatelské smlouvy, který se
nepodaří vyřešit ani vzájemnou dohodou obou stran,
může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení
takového sporu určenému subjektu mimosoudního
řešení spotřebitelského sporu.
T
ímto subjektem je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
Webové stránky: www.adr.coi.cz